Zobacz

Aktualności
:: 2017-03-10 ::
Rozpoczynamy walkę ze smogiem.

:: 2015-10-09 ::
Nowa przestrzeń wiejska

:: 2015-10-09 ::
Rozpoczęła się rekrutacja na bezpłatne szkolenia w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej - Natura 2000 na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska!

newsletter
Twój e-mail:

Zapisz sięWypisz się

Wybierz listę:RAPORT JUBILEUSZOWY
z działalności Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
w latach 1989 - 2009
:: Co nowego? ::

Cele i działalność FWIE

Celem fundacji zgodnie z jej statutem jest:
- wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego Polski i świata,
- wspieranie młodzieżowych ruchów ekologicznych,
- oddziaływanie na świadomość społeczeństw co do stanu środowiska naturalnego,
- inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy sprzyjającej celom Fundacji,
- popieranie badań naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Formy działalności realizowane przez Fundację:

 • Działalność nieodpłatna
 • Działalność odpłatna
 • Działalność gospodarcza
 1. organizowanie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, spotkań, wykładów, obozów edukacyjnych, warsztatów, wystaw, ekspozycji i targów i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim;
 2. organizowanie festiwali i imprez artystycznych;
 3. prowadzenie edukacji ekologicznej i konsumenckiej;
 4. współpraca naukowa i naukowo-techniczna z ośrodkami w kraju i za granicą;
 5. opracowywanie raportów o stanie środowiska i planów ochrony środowiska, dokumentacji przyrodniczych, opinii, ekspertyz, strategii, programów, projektów, prognoz dotyczących zagadnień ekologicznych, a także systemów atestacji, kontroli i badań żywności;
 6. promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych;
 7. prowadzenie gospodarstw biodynamicznych i ekologicznych;
 8. propagowanie, organizowanie i koordynowanie międzynarodowych przedsięwzięć proekologicznych;
 9. organizowanie ośrodków kultury ekologicznej;
 10. prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej, reklamowej i promocyjnej;
 11. prowadzenie działań mających na celu objęcie ochroną prawną obiektów cennych przyrodniczo;
 12. odpowiednie kształtowanie środowiska oraz reintrodukcję lub w uzasadnionych przypadkach introdukcję cennych gatunków;
 13. planowanie i realizacja projektów renaturalizacyjnych oraz rewitalizacyjnych;
 14. wykonywanie zabiegów i rozwiązań chroniących oraz zwiększających różnorodność biologiczną;;
 15. wykup, dzierżawa gruntów lub stosowanie innych form opieki w stosunku do terenów cennych przyrodniczo;
 16. propagowanie proekologicznych metod ograniczania ilości zanieczyszczeń i zagospodarowania odpadów;
 17. promocja ekologicznych metod ograniczania powodzi i zwiększania naturalnej retencji;
 18. organizowanie i propagowanie eko- i agroturystyki;
 19. powoływanie i prowadzenie punktów informacyjnych oraz ośrodków edukacyjnych;
 20. prowadzenie ogólnodostępnych pracowni internetowych i udostępnianie internetu;
 21. doradztwo oraz tworzenie banków informacji;
 22. poradnictwo prawne;
 23. prowadzenie badań oraz monitoring przyrodniczy;
 24. lobbing wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli w zakresie realizacji celów statutowych;
 25. wspieranie techniczne i finansowe głównie organizacji pozarządowych oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska, ochroną praw zwierząt lub podejmujących działania na rzecz upowszechniania i ochrony wolności, a także praw człowieka, a w szczegól;
 26. upowszechnianie i ochrona praw konsumenckich;
 27. udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko naturalne;
 28. występowanie do właściwych - wg kompetencji - władz lokalnych, wojewódzkich i krajowych oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków prowadzących do usunięcia zaistniałego zagrożenia środowiska, zaniechania naruszania środowiska, przywrócenia stanu pop;
 29. składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów planów zagospodarowania przestrzennego i do decyzji administracyjnych mających wpływ na środowisko oraz opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami ochrony prz;
 30. dystrybucja publikacji ekologicznych i wyrobów przyjaznych dla środowiska lub służących ochronie środowiska;
 31. prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych;
 32. współpraca z innymi podmiotami o podobnym profilu działania;
 33. prowadzenie i udostępnianie internetowych serwerów, domen, list dyskusyjnych, tworzenie stron WWW;
 34. prowadzenie działalności pomocniczej na rzecz administracji publicznej;
 1. prowadzenie edukacji ekologicznej i konsumenckiej;
 2. współpraca naukowa i naukowo-techniczna z ośrodkami w kraju i za granicą;
 3. promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych;
 4. prowadzenie gospodarstw biodynamicznych i ekologicznych;
 5. propagowanie, organizowanie i koordynowanie międzynarodowych przedsięwzięć proekologicznych;
 6. organizowanie ośrodków kultury ekologicznej;
 7. prowadzenie działań mających na celu objęcie ochroną prawną obiektów cennych przyrodniczo;
 8. odpowiednie kształtowanie środowiska oraz reintrodukcję lub w uzasadnionych przypadkach introdukcję cennych gatunków;
 9. planowanie i realizacja projektów renaturalizacyjnych oraz rewitalizacyjnych;
 10. wykonywanie zabiegów i rozwiązań chroniących oraz zwiększających różnorodność biologiczną;;
 11. propagowanie proekologicznych metod ograniczania ilości zanieczyszczeń i zagospodarowania odpadów;
 12. promocja ekologicznych metod ograniczania powodzi i zwiększania naturalnej retencji;
 13. powoływanie i prowadzenie punktów informacyjnych oraz ośrodków edukacyjnych;
 14. poradnictwo prawne;
 15. lobbing wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli w zakresie realizacji celów statutowych;
 16. wspieranie techniczne i finansowe głównie organizacji pozarządowych oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska, ochroną praw zwierząt lub podejmujących działania na rzecz upowszechniania i ochrony wolności, a także praw człowieka, a w szczegól;
 17. upowszechnianie i ochrona praw konsumenckich;
 18. występowanie do właściwych - wg kompetencji - władz lokalnych, wojewódzkich i krajowych oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków prowadzących do usunięcia zaistniałego zagrożenia środowiska, zaniechania naruszania środowiska, przywrócenia stanu pop;
 19. składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów planów zagospodarowania przestrzennego i do decyzji administracyjnych mających wpływ na środowisko oraz opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami ochrony prz;
 20. prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych;
 21. współpraca z innymi podmiotami o podobnym profilu działania;
 1. organizowanie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, spotkań, wykładów, obozów edukacyjnych, warsztatów, wystaw, ekspozycji i targów i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim
 2. organizowanie festiwali i imprez artystycznych
 3. opracowywanie raportów o stanie środowiska i planów ochrony środowiska, dokumentacji przyrodniczych, opinii, ekspertyz, strategii, programów, projektów, prognoz dotyczących zagadnień ekologicznych, a także systemów atestacji, kontroli i badań żywności
 4. prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej, reklamowej i promocyjnej
 5. organizowanie i propagowanie eko- i agroturystyki
 6. powoływanie i prowadzenie punktów informacyjnych oraz ośrodków edukacyjnych
 7. prowadzenie ogólnodostępnych pracowni internetowych i udostępnianie internetu
 8. doradztwo oraz tworzenie banków informacji
 9. prowadzenie badań oraz monitoring przyrodniczy
 10. dystrybucja publikacji ekologicznych i wyrobów przyjaznych dla środowiska lub służących ochronie środowiska
 11. prowadzenie i udostępnianie internetowych serwerów, domen, list dyskusyjnych, tworzenie stron WWW
 12. prowadzenie działalności pomocniczej na rzecz administracji publicznej
 13. najem i dzierżawa* Formy działalności opracowane zostały w oparciu o informacje zawarte w statucie Fundacji.