zakładka informacyjnatytuł projektu:

Program edukacyjny - Dobre rady na odpady

koordynator projektu:
Barbara Draus
tel.(012) 631 57 31
e-mail: basia@fwie.eco.pl

czas realizacji projektu:
12.2008 r. - 11.2009 r.

strona internetowa projektu:
www.segreguje.eco.pl
Sponsorzy projektu
Projekt dofinansowano ze środków:

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

:: Aktualnie realizowane projekty ::

Projekty czasowe

| 12.2008 r. - 11.2009 r. |

Program edukacyjny - Dobre rady na odpady

Głównym celem programu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów. Istotnym aspektem programu jest poprawa stanu środowiska poprzez wzrost segregacji odpadów, szczególnie w najbliższym otoczeniu szkół, a także kształtowanie proekologicznych postaw społeczeństwa. Tematem projektu jest szeroko rozumiana zrównoważona gospodarka odpadami, projekt koncentruje się na zagadnieniach zrównoważonej, odpowiedzialnej konsumpcji, selektywnej zbiórce odpadów oraz ich recyklingu. Projekt skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów oraz ich opiekunów z 5 województw Polski południowej (śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie).

Projekt ma za zadanie wykształcić w młodych ludziach poczucie ich osobistej odpowiedzialności za środowisko, podnieść ich ekologiczną świadomość oraz przekonać o ogromnym znaczeniu zrównoważonej konsumpcji i zbiórki surowców wtórnych oraz ich recyklingu w ochronie zasobów środowiska naturalnego.

Selektywna zbiórka odpadów jest niepodważalnym elementem ekologii. Wprowadzenie nawyku selekcji odpadów komunalnych u źródła ich powstawania jest możliwe tylko wtedy, gdy edukacja zacznie się w wieku szkolnym, tą drogą podąża nasz program. Podczas warsztatów nauczyciele poszerzą wiedzę na temat gospodarki odpadami oraz organizacji zbiórki surowców wtórnych, która daje możliwość permanentnego prowadzenia programu w szkołach z aktywnym udziałem uczniów. Program może funkcjonować samodzielnie na terenie każdej ze szkół i pokazuje wymierne korzyści ekonomiczne i społeczne dla obecnego i przyszłych pokoleń, wynikające z ochrony środowiska.