zakładka informacyjnatytuł projektu:

Ochrona zagrożonych gatunków ptaków w Karpatach Zachodnich

koordynator projektu:
Barbara Draus
tel.(012) 631 57 31
e-mail: basia@fwie.eco.pl

czas realizacji projektu:
2011-2013

strona internetowa projektu:
www.ptakikarpat.eco.pl
Sponsorzy projektu
Projekt dofinansowano ze środków:

Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

:: Aktualnie realizowane projekty ::

Projekty czasowe

| 2011-2013 |

Ochrona zagrożonych gatunków ptaków w Karpatach Zachodnich

Projekt pt. "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków w Karpatach Zachodnich" powstał w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 (Europejska Współpraca Terytorialna). Czas realizacji dotyczy lat 2011-2013 i obejmuje swoim zasięgiem powiaty: cieszyński, żywiecki, tatrzański, nowotarski, Nowy Sącz, nowosądecki, limanowski, gorlicki, myślenicki, suski i wadowicki.

Inwentaryzacja dotyczyć będzie przede wszystkim obszarów o dużych walorach przyrodniczych, lecz słabo poznanych pod kątem ornitologicznym. Projekt koncentruje się na 25 wybranych, zagrożonych gatunków ptaków, wymienianych w wytycznych programu Natura 2000 (trzmielojad, orzeł przedni, orlik krzykliwy, sokół wędrowny, jarząbek, cietrzew, głuszec, przepiórka, derkacz, kropiatka, krwawodziób, rybitwa rzeczna, puchacz, puszczyk uralski, włochatka, sóweczka, zimorodek, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł trójpalczasty, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł czarny, pleszka, srokosz, muchołówka białoszyja, muchołówka mała). Planuje się jednak mapowane wszystkich gatunków nielicznych czy rzadkich (np. bocian czarny, siwerniak, czeczotka, muchołówka białoszyja).

Efektem projektu ma być m.in. wskazanie i ochrona stanowisk wybranych rzadkich gatunków ptaków, stworzenie nowych i naprawa istniejących miejsc lęgowych (sztuczna wyspa, budki lęgowe, instalacja gniazd i naprawa istniejących, sztuczne nory gniazdowe), edukacja ekologiczna w ramach szkoleń, seminariów i obozów, wydanie materiałów informacyjnych, plakatów, podręczników metodycznych i podsumowujących wiedzę o ptakach regionu. Należy podkreślić, że przedsięwzięcie obejmuje obszar Polski i Słowacji i wiele zadań, zwłaszcza związanych z publikacjami, będzie realizowany wspólnie, co zapewne podniesie wartość merytoryczną materiałów.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013.