zakładka informacyjnatytuł projektu:

Misja Natura

koordynator projektu:
Anna Mendel, Joanna Wójcik
tel.607-358-222
e-mail: biuro@fwie.pl

czas realizacji projektu:
01.09.2012-31.12.2017

strona internetowa projektu:
www.misjanatura.fwie.pl
Sponsorzy projektu
Projekt dofinansowano ze środków:

UE w ramach Programu LIFE+oraz NFOŚiGW

Unia Europejska - Instrument Finansowy Life+

:: Aktualnie realizowane projekty ::

Projekty czasowe

| 01.09.2012-31.12.2017 |

Misja Natura

"Misja Natura"


Rozpoczęły się działania projektu pn. "Misja Natura" realizowanego w ramach Programu LIFE+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt powstał z myślą o zwiększeniu świadomości społecznej w zakresie funkcjonowania sieci NATURA 2000 oraz poprawie jakości wdrażania prawodawstwa europejskiego dotyczącego wspólnotowych działań ochronnych na terenie całej Polski. Projekt realizowany w latach 2012-2016 r. skierowany będzie między innymi do władz samorządowych, regionalnych i lokalnych instytucji ochrony przyrody, społeczności lokalnych, a także do ogółu społeczeństwa.

Głównym celem działań podejmowanych w ramach projektu "Misja Natura" jest wypracowanie spójnych i efektywnych procedur konsultacji społecznych oraz zwiększanie udziału społeczności lokalnych w procesie opracowywania i wdrażania Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000. Szereg różnorodnych, długofalowych działań edukacyjnych i promocyjnych o zasięgu ogólnopolskim ma również na celu przełamanie negatywnych stereotypów i mitów dotyczących możliwości gospodarowania na terenach chronionych. W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

- Ogólnopolska kampania edukacyjno-promocyjna nt. sieci NATURA 2000, w ramach której wyprodukowany zostanie serial telewizyjny pt. "Misja Natura" emitowany w ogólnopolskiej stacji telewizyjnej i Internecie.
- Szkolenia w 16 województwach dotyczące funkcjonowania obszarów Natura 2000, ze szczególnym uwzględnieniem zasad wdrażania Planów Zadań Ochronnych. Szkolenia obejmujące ok. 400 osób, adresowane będą do szerokiego spektrum odbiorców m.in. osób fizycznych, rolników, przedsiębiorców, samorządowców, instytucji ochrony przyrody i in.
- W 10 wytypowanych obszarach Natura 2000 przeprowadzone zostaną szkolenia pogłębione, których celem będzie przygotowanie społeczności lokalnych do aktywnego udziału w tworzeniu Planów Zadań Ochronnych i wypracowanie modelowych sposobów realizowania obowiązkowych konsultacji społecznych oraz rozwiązywania lokalnych konfliktów przyrodniczych. Szkolenia pogłębione obejmą ok. 150 osób.
- Powstanie Centrum Informacji "NATURA 2000" (CIN), którego główną rolą będzie zwiększenie dostępu do specjalistycznego doradztwa przyrodniczego oraz informacji o funkcjonowaniu sieci NATURA 2000 dla ogółu społeczeństwa. CIN będzie pełnić rolę edukacyjną, informacyjną, doradczą i konsultacyjną.
- Działania w projekcie zostaną wsparte przez dystrybucję atrakcyjnych gadżetów promocyjnych m.in. koszulek, toreb ekologicznych czy długopisów.

W rezultacie prowadzonych działań oczekuje się poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat sieci Natura 2000, zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w działania na rzecz ochrony przyrody, wypracowania modelowego podejścia do prowadzenia konsultacji społecznych oraz utworzenia zasobu osób, które stanowić będą potencjalną kadrę wspierającą ochronę przyrody i rozwój przedsiębiorczości na obszarach NATURA 2000 po zakończeniu projektu.