zakładka informacyjna


tytuł projektu:

Akcja - Edukacja

koordynator projektu:
Anna Płonka
tel.0691925100
e-mail: a.plonka@fwie.pl

czas realizacji projektu:
01.01.2014 - 31.03.2015

strona internetowa projektu:
Sponsorzy projektu
Projekt dofinansowano ze środków:

Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

:: Aktualnie realizowane projekty ::

Projekty czasowe

| 01.01.2014 - 31.03.2015 |

Akcja - Edukacja

Akcja - Edukacja

Projekt "Akcja edukacja"współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w partnerstwie z trzema szkołami gimnazjalnymi z terenu powiatu zawierciańskiego tj. Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Irządzach oraz Zespołem Szkół im. Wespazjana Kochowskiego w Goleniowach.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych młodzieży ze szkół gimnazjalnych w miejscowościach Włodowice, Irządze oraz Goleniowy.

Projekt ma na celu zmniejszenie barier dostępu do nowoczesnych form nauczania oraz umożliwienie systematycznego i kompleksowego podnoszenia wiedzy i umiejętności młodzieży gimnazjalnej jak również kadry pedagogicznej ze szkół biorących udział w projekcie.
Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mogli skorzystać z różnorodnych zajęć:

- wyjazdowe warsztaty psychospołeczne - mające na celu poprawę kompetencji społecznych i osobistych, poznanie m.in. technik radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami, sposobów motywowania jak również gospodarowania czasem;

- warsztaty kompetencji społecznych - pozwalające na wzrost wiedzy na temat wpływu uzależnień i innych ryzykownych zachowań, podniesienie poziomu aktywizacji społecznej, poznanie metody skutecznej komunikacji, pracy w zespole, asertywności;

- warsztaty edukacyjne - których celem jest podniesienie efektywności uczenia się jak i wyrównanie braków w edukacji podstawowej;

- warsztaty przyrodniczo - naukowe - pozwalające na zdobycie wiedzy nt. otaczającego nas świata roślin i zwierząt, umiejętności orientacji w terenie;

- warsztaty z przedsiębiorczości - praktyczne zapoznanie się z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej na lokalnym rynku;

- wakacyjny kurs językowy "English is fun" - podnoszący zdolności językowe;

- warsztaty ekspresji kulturalnej z wykorzystaniem ICT - pozwalające rozwinąć własne talenty i pasje (wizyty w kinie, teatrze itp.);

- doradztwo edukacyjno - zawodowe - ułatwiające właściwy wybór ścieżki dalszej edukacj i rozwoju zawodowego;

Projekt daje również nauczycielom możliwość skorzystania z warsztatów podnoszących umiejętności pedagogiczne i dydaktyczne, jak również pozwala zapoznać się z innowacyjnymi metodami nauczania oraz twórczym wykorzystaniem nowoczesnej technologii.

Realizowane w ramach projektu zajęcia mają charakter stacjonarny (na terenie Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Irządzach oraz Zespołu Szkół im. Wespazjana Kochowskiego w Goleniowach) jak i wyjazdowy (zimowe warsztaty psychospołeczne).

Na zakończenie projektu odbędą się trzy festiwale, których głównymi autorami będzie młodzież uczestnicząca w działaniach projektowych. Będzie to bardzo dobra okazja na zaprezentowanie rodzicom, rówieśnikom oraz społeczności lokalnej własnych prac powstałych podczas zajęć projektowych.