zakładka informacyjna


tytuł projektu:

Moja edukacja - Moja przyszłość

koordynator projektu:
Anna Mendel
tel.607 358 222
e-mail: ania@fwie.eco.pl

czas realizacji projektu:
01.01.2011-31.07.2012

strona internetowa projektu:
Sponsorzy projektu
Projekt dofinansowano ze środków:

Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

:: Aktualnie realizowane projekty ::

Projekty czasowe

| 01.01.2011-31.07.2012 |

Moja edukacja - Moja przyszłość

Projekt "Moja edukacja - Moja przyszłość" prowadzony jest przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Wsi Piekiełko i Okolic oraz Gminą Kamienica.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości oferowanych usług edukacyjnych młodzieży ze szkół gimnazjalnych z miejscowości Piekiełko i Kamienica.

Projekt zakłada zniwelowanie barier dostępu do nowoczesnych form nauczania oraz umożliwienie systematycznego i kompleksowego podnoszenia wiedzy i umiejętności młodzieży gimnazjalnej oraz kadry pedagogicznej ze szkół gimnazjalnych objętych projektem.

Poprzez różnorodne zajęcia uczniowie mają możliwość:
- podnieść poziom swoich umiejętności psychospołecznych (warsztaty psychoprofilaktyczne)
- zwiększyć wiedzę na temat uzależnień i walkę z nimi (zajęcia indywidualne i grupowe)
- podnieść efektywność uczenia się i wyrównać braki w edukacji podstawowej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze)
- wybrać właściwą ścieżkę dalszej edukacji i rozwoju zawodowego (zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym).
- zwiększyć kompetencje językowe (warsztaty językowe)
- rozwinąć przedsiębiorczość (zajęcia z przedsiębiorczości)
- zapoznać się z nowinkami informatycznymi i poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie (edukacja informatyczno-techniczna)
- rozwijać swoje talenty i pasje (warsztaty teatralne i wyjścia do teatru, muzeum, kina).

Poprzez cykl warsztatów nauczyciele poszerzają swoje umiejętności pedagogiczne oraz zapoznają się z metodami twórczego podejścia do przekazywania wiedzy i innowacyjnymi formami nauczania.

Zajęcia mają zarówno charakter stacjonarny - na terenie Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kamienicy i Niepublicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piekiełku, jak i wyjazdowy - zimowe warsztaty psychoprofilaktyczne oraz letnie warsztaty językowo-psychoprofilaktyczne.

Projekt podsumują dwa festiwale, których głównymi twórcami będzie młodzież uczestnicząca w działaniach projektowych. Będzie to okazja do zaprezentowania rodzicom, rówieśnikom i społeczności lokalnej różnorodnych form wypracowanych przez młodzież podczas zajęć.

Agnieszka Lelek
Asystent Kierownika Projektu