zakładka informacyjna


tytuł projektu:

Warsztaty dotyczące Obszarów Chronionego Krajobrazu Województwa Małopolskiego

koordynator projektu:
Anna Mendel
tel.607 358 222
e-mail: ania@fwie.eco.pl

czas realizacji projektu:
1.05.2018-31.07.2018

strona internetowa projektu:
Sponsorzy projektu
Brak dofinansowania.

:: Aktualnie realizowane projekty ::

Projekty czasowe

| 1.05.2018-31.07.2018 |

Warsztaty dotyczące Obszarów Chronionego Krajobrazu Województwa Małopolskiego

Warsztaty dotyczące Obszarów Chronionego Krajobrazu Województwa Małopolskiego


Projekt realizowany 1 maja 2018 - 31 lipca 2018

Fundacja na zlecenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, przeprowadziła warsztaty z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego OCHK Województwa Małopolskiego, które uwzględniły również część szkoleniową opracowaną przez ekspertów ZPKWM

Warsztaty obejmowały pracę z przygotowanymi mapami z przebiegiem wybranych rzek i miały na celu wypracowanie kształtu strefy zakazu lokalizowania nowych obiektów budowalnych od brzegów rzek.

Celem warsztatów było uzgodnienie propozycji zapisów w uchwałach dotyczących OCHK i zgodnie z nim w okresie maj-lipiec odbyto 10 spotkań, a w tym:

- 7 w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu,

- 1 w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej,

- 2 na terenie Obszarów Chronionego Krajobrazu oddziału w Tarnowie.

Każde ze spotkań poprzedzone było ankietą, kierowaną do wyrażających zainteresowanie udziałem w spotkaniu osób (przedstawicieli administracji gminnej/powiatowej oraz jednostek pomocniczych gmin) z wykorzystaniem formularzy CAWI firmy Google).

Badanie miało charakter ewaluacji ex ante, której celem było określenie wiedzy uczestników danego spotkania oraz ich stosunku do istniejących rozwiązań w zakresie OChK.

Respondenci mogli także przedstawić swoje oczekiwania dotyczące części szkoleniowej i warsztatowej.

W badaniu ankietowym wzięło udział łącznie 79 osób. Co stanowiło 44,63 % uczestników spotkań.

Projekt realizowany na zlecenie:

Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego